سیستم های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر فنّاوری

دسته بندي بر طبق مكان پرداخت
در اين دست هبندي، پرداخ تهاي الكترونيكي به دو دسته پرداخ تهاي
حضوري ۴ و پرداخ تهاي غيرحضوري ۵ تقسيم مي شوند:

deposit account4 سیستم های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر فنّاوری
سامانه الکترونیکی

سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه پرداخت اینترنتی,سامانه پرداخت

−پرداخت هاي حضوري: در پرداخت هاي حضوري، شخص خريدار به
صورت حضوري مبلغ کالا خدمات مورد نظر را پرداخت م يکند.
به عنوان مثال ، پرداخت با كارت اعتباري در فروشگا هها نمون هاي از
اين نوع پرداخت محسوب م يشود.
−پرداخ تهاي غيرحضوري: پرداخ تهاي غيرحضوري مستقل از
مكان خريدار بوده در آنها، شخص خريدار در محل عرضه کالا يا
خدمات حضـور فيزيكي ندارد. در پرداخ تهاي غيرحضوري، خريدار
از طريق يک کانال ارتباطي الکترونيکي، بهاي کالا يا خدمات مورد
نظر خود را پرداخت ميك‌ند. به عنوان مثال، خريد كالا از طريق
درگا ههاي پرداخت اينترنتي را م يتوان نمونه اي از اين نوع پرداخت
به حساب آورد.
۲ ۲٫ دست هبندي بر طبق مبلغ پرداخت
در اين دست هبندي، پرداخ تهاي الكترونيكي به دو دسته پرداخ تهاي
خرد ۶ و پرداخ تهاي غيرخرد ۷ تقسيم مي شوند:
−پرداخ تهاي خرد: در اين پرداخ تها ، مبلغ مورد انتقال كم بوده و
اکثرا ً نرخ تراكنش ها بالاست. از نمونه پرداخ تهاي خرد م يتوان
به پرداخت عوارض بزرگرا هها، خريد بليط اتوبوس مترو، پرداخت
در پارکينگ ها موارد مشابه اشاره نمود.
−پرداخ تهاي غيرخرد: مبلغ مورد انتقال در اين پرداخ تها بالاتر
م يباشد، به همين دلي ل در اين نوع پرداخ تها ً سازوكارهاي
امنيتي قو يتري نسبت به پرداخ تهاي خرد مورد نياز است.
۲ ۳٫ دست هبندي بر اساس وقت پرداخت
در اين دست هبندي، پرداخت هاي الكترونيكي به سه دسته پي شپرداخت، ۸
پ سپرداخت ۹ پرداخت فوري ۱۰ تقسيم مي شوند:
−روش پي شپرداخت: در اين شيوه، خريدار قبل از دريافت كالا يا
خدمات، بهاي آن را پرداخت ميك‌ند. به عنوان مثال از اين شيوه ،
مي توان به كار تهاي مد تدار مترو اشاره نمود.
−روش پ سپرداخت: در اين شيوه، خريدار بعد از خريد بهاي آن را
م يپردازد. خريد كالاها با استفاده از كار تهاي اعتباري نمون هاي از
اين شيوه مي باشد.
−روش پرداخت فوري: در اين شيوه، پرداخت در همان زمان عمل
خريد انجام م يشود. به عنوان مثال از اين شيوه م يتوان به پرداخت

فنّاوري NFC يکروش استاندارد بيسيم جهت ارتباط
دستگا ههاي الکترونيکي با هم در فواصل نزديک )تا
حدود چهار سانت يمتر( مي باشد که در فرکانس ۵۶ / ۱۳
مگاهرتز عمل ميک‌ند و نرخ انتقال داد هها در آن ۱۰۶ ،
۲۱۲ يا ۴۲۴ يکلوبيت در ثانيه است

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “سیستم های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر فنّاوری”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک