تأثیر ورزش بر زایمان و همچنین بارداری

تأثیر ورزش بر زایمان و همچنین بارداری

effect of exercise on labor easier 720x340 تأثیر ورزش بر زایمان و همچنین بارداری

از آنجایی که زندگی بشر به سوی ماشینی شدن پیش می رود و همچنین تحرک بدنی در طول روز کاهش یافته ،سلامتی انسان به مخاطره افتاده می باشد. افزایش تعداد سزارین و همچنین زایمان های سخت یکی از مواردی می باشد که گاهی به کاهش فعالیت بدنی مادران در دوران بارداری نسبت داده می می شود .طولانی شدن مدت زمان زایمان عوارض مختلفی ،مانند عفونت داخلی رحم،افت ضربان قلب جنین،اسیدی شدن خون جنین و همچنین تأثیر نامطلوب روانی و همچنین جسمانی بر مادر و همچنین جنین دارد.

خطرات عمده ای مانند عفونت شدید، حملات ترومبوآمبولی و همچنین عوارض ناشی از بیهوشی مرتبط به عمل سزارین شایع تر و همچنین شدیدتر از زایمان طبیعی می است و خواهد بود.نتایج بعضی از تحقیقات تأثیر ورزش بر زایمان و همچنین بارداری نشان داده می باشد که انجام فعالیت بدنی در دوران بارداری مدت زمان مرحله فعال یا مرحله دوم زایمان را کوتاه می کند .ولی باید توجه داشت،بعضی از تحقیقات دیگر آن پس نتیجه آن می شود که را تأیید نکرده می باشد .در مورد تأثیر فعالیت اسپورت و ورزشی در دوران بارداری به نوع زایمان نیز تحقیقات محدودی انجام شده و همچنین نتایج مختلفی حاصل گردیده می باشد. به گونه ای که بعضی از تحقیقات نشان دهنده ی تأثیرمثبت فعالیت اسپورت و ورزشی بر آن هم بوده و همچنین بعضی از نتایج دیگر نیز حاکی از عدم تأثیر فعالیت اسپورت و ورزشی بر آن هم می باشد.

تحقیقات فیزیولوژیکی نشان می دهد که مادران باردار سالم می توانند بین نیازها ی فیزیولوژیکی مرتبط به فعالیت اسپورت و ورزشی خود و همچنین رشد جنین سازگاری به وجود آورند .به روش مثال ،چنانچه هنگام فعالیت اسپورت و ورزشی به ظاهر جریان خون رحم کاهش می یابد،به نظر می رسد که مکانیسم های جبران کننده ای مانند افزایش برداشت اکسیژن و همچنین توزیع اکثرا و بیشتر جریان خون ،کمک می کند تا اکسیژن رسانی به جنین ثابت بماند .

به روش کلی ،به دلیل تعداد محدود تحقیقات انجام شده در آن باره ،ضد و همچنین نقیض بودن نتایج آن تحقیقات، توصیفی بودن اغلب آن تحقیقات و همچنین عدم کنترل بعضی از عوامل مهم و همچنین مؤثر بر زایمان در اکثرا و بیشتر تحقیقات ،انجام پژوهش هایی اکثرا و بیشتر در آن باره ضروری می باشد تا بدین وسیله بتوان برنامه جذاب و جالب و خوب اسپورت و ورزشی مناسبی را به مادران باردار توصیه کرد.جمعی از محققان ایرانی تحقیقی را روی شماری از زنان باردار نخست زای سالم و همچنین غیر ورزشکار انجام دادند.در آن بررسی پژوهشگران با دادن توصیه های غذایی و همچنین فعالیت های اسپورت و ورزشی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری روی زنان باردار که به دو تیم تجربی و همچنین کنترل تقسیم شده بودند.

telegram elmevarzesh1 تأثیر ورزش بر زایمان و همچنین بارداری

از هفته ۲۶ (ماه هفتم)بارداری مطالعاتی انجام دادند .تیم تجربی از آن مادران باردار از هفته ۲۶ بارداری به مدت ۱۰ هفته به تمرین هایی پرداختند که بر اساس راهنمایی های دانشکده آمریکایی مامایی و همچنین زایمان (ACOG)و همچنین توصیه های محققین انتخاب و همچنین تهیه شده بود.جلسات تمرین شامل پیاده روی جهت گرم و همچنین سرد کردن و همچنین تمرینات موزون در حالت ایستاده و همچنین خوابیده بود.تمرینات چرخش لگن و همچنین تمریناتی که عضلات لگن را درگیر می کرد،نیز در برنامه جذاب و جالب و خوب آنها گنجانده شده بود.ولی باید توجه داشت،به دلیل اوضاع خاص آزمودنی ها و همچنین غیر قدرتی بودن تمرینات تاثیر معنی داری بر افزایش اقتدار و قدرت انقباض عضلات شکم نداشت.مواردی متنوع و گوناگون و مختلف در آن نوع پژوهش ها وجود دارد که تاثیر بسیاری بر پس نتیجه آن می شود که بررسی می گذارد. آن موارد از قبیل پیشینه اسپورت و ورزشی مادران باردار،سن و همچنین تعداد آزمودنی ها می باشد.

با توجه به تحقیقات، ارتباط معنی داری بین ورزش دوران بارداری و همچنین مدت زمان مرحله فعال زایمان دیدن نگردید.ولی باید توجه داشت، طی تحقیقی دیگر،محققان دیدن کردند که مدت زمان مرحله فعال زایمان در تیمی که تمرینات خود را در دوران بارداری ادامه داده بودند،به روش معنی داری کوتاه تر از تیم غیرفعال بود.آن محققان پس نتیجه آن می شود که گرفتند که انجام فعالیت اسپورت و ورزشی در سه ماهه سوم بارداری ممکن می باشد تأثیر مثبتی بر آمادگی دهانه رحم و همچنین مطابق و یکدست نمودن انقباضات رحم داشته باشد و همچنین می تواند یکی از عوامل ساخته یا ایجاد آمادگی رحم و همچنین در پس نتیجه آن می شود که کوتاه شدن مدت زمان مرحله فعال زایمان باشد.

تیم محققان ایرانی که از اساتید دانشگاه های معتبر کشور خواهند بود، به آن پس نتیجه آن می شود که دست یافتند که فعالیت اسپورت و ورزشی در دوران بارداری، احتمالا با کاهش مدت زمان زایمان تأثیری مثبت بر کاهش معظلات و مسائل و مشکلات مرتبط به زایمان خواهد داشت.و همچنین آن پس نتیجه آن می شود که دلیلی مناسب جهت توصیه و همچنین یا عدم توصیه به فعالیت اسپورت و ورزشی خاص در دوران بارداری می باشد.

تأثیر تمرینات اسپورت و ورزشی در وزن جفت و همچنین جنین در بدو تولد

محققانی که پژوهش ایشان از نظر تو گذشت در ادامه بررسی پیشین موضوعی دیگر یعنی تأثیر ورزش هوازی در سه ماهه سوم بارداری بر مقدار و اندازه و میزان رشد جفت ،جنین و همچنین کودک بدو تولد را بررسی کردن کردند .آن بررسی روی آن هم تیم تجربی و همچنین کنترل ذکر شده در بررسی پیشین انجام شده است.آن محققان بر آن باورند که بنابر پس نتیجه آن می شود که بررسی در تیم تمرین کننده در دوران بارداری نسبت به تیم کنترل ،وزن جفت در بدو تولد اکثرا و بیشتر و همچنین نسبت وزن کودک به وزن جفت کمتر بوده می باشد. ولی باید توجه داشت،وزن کودک در بدو تولد در دو تیم، تفاوتی معنا دار نداشت. با توجه به نتایج ،فعالیت هوازی در سه ماهه سوم بارداری بر رشد کودک تأثیر منفی ندارد.

با همه تحقیقاتی که در آن باره انجام شد، هنوز به پژوهش های بیشتری مستلزم و نیاز می باشد تا دانش در باره تأثیر فعالیت اسپورت و ورزشی در کودک و همچنین سازگاری های احتمالی آن هم کامل می شود. جفت بر تغذیه و همچنین در پس نتیجه آن می شود که سلامت و همچنین رشد جنین تأثیر خواهد داشت.براساس بعضی از تحقیقات مقدار و اندازه جفت با بعضی از بیماریهای دوران بزرگسالی؛ مانند فشار خون ارتباط و رابطه دارد. تحقیقات نشان داده که تمرینات شدید در قسمتهای آخر دوران بارداری تأثیر منفی بر جفت ندارد؛ ولی باید توجه داشت، نسبت وزن کودک را به وزن جفت در بدو تولد کاهش می دهد.ورزش های تفریحی در سه ماهه دوم بارداری مقدار و اندازه و میزان رشد جفت را افزایش می دهد و همچنین در پس نتیجه آن می شود که وزن کودک در بدو تولد افزایش می یابد.

پس نتیجه آن می شود که تحقیقات پیشین نشان می دهد که وزن کودک مادرانی که به منظور اجرای تمرینات و همچنین فعالیت های تفریحی در دوران بارداری بیش از ۱۰۰۰کیلو کالری در هفته انرژی مصرف می کردند،در بدو تولد ۳۱۰گرم بیش از وزن کودک مادرانی بود که در دوران بارداری غیر فعال بودند .تمریناتی که جهت تیم تجربی از مادران باردار شرکت کننده در آن بررسی در نظر گرفته شد،بدون حرکات پرشی و همچنین نیز تمرینات خوابیده به پهلو بود که تا هفته ۳۶ بارداری ادامه داشت.

دلایل متغایر و متفاوت شدن نتایج تحقیقات:

تفاوت در نوع تمرینات اسپورت و ورزشی و همچنین تعداد جلسات تمرین ،اوضاع شغلی مادران و همچنین ویژگی های غیره ای زیرا و به درستی که وزن پیش از بارداری، قد مادر، سن بارداری در زمان زایمان و همچنین تعداد زایمان های مادر در آن دوره می تواند از دلایل تفاوت در باره تأثیر فعالیت اسپورت و ورزشی بر وزن کودک است و خواهد بود.با توجه به پس نتیجه آن می شود که گیری از بررسی و همچنین پژوهش انجام شده قابل ذکر می باشد که انجام فعالیت اسپورت و ورزشی هوازی مناسب در سه ماهه سوم دوران بارداری می تواند در تسهیل زایمان های مادران باردار و همچنین بر رشد جنین و همچنین کودکان -که همانا امیدهای زندگی خواهند بود -در بدو تولد کمک کند.

منبع:ماهنامه دنیای سلامت،شماره ی ۵۰.

تأثیر ورزش بر زایمان و همچنین بارداری در تاریخ ۱۲ April 2012 | 11:20 pm نشر یافته شده شده می باشد

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “تأثیر ورزش بر زایمان و همچنین بارداری”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک