تقسیم بندی پروتئین ها

تقسیم بندی پروتئین ها

تقسیم بندی پروتئین ها از نظر عمل

Betball90 468 تقسیم بندی پروتئین ها
  • نقش آنزیمی یا کاتالیزوری
  • ساختمانی
  • پروتئین های ناقل یا حامل
  • هورمونی

نقش آنزیمی یا کاتالیزوری

آنزیم ها پروتئین هایی خواهند بود که یک یا چند محل ویژه به نام جایگاه های فعال دارند.ماده باره ای یا آن هم سوبسترا ، به آن جایگاه ها متصل می شوند در پس نتیجه آن می شود که ، سوبسترا از نظر شیمیایی تغییر پیدا کرده و همچنین به یک یا چند محصول تغییر پیدا کردن می می شود.آنزیم ها واکنش را تا رسیدن به حالت تعادل ، تسریع می کنند. آنزیم ها آنقدر مؤثراند که ممکن می باشد یک واکنش را ۱۰۸ تا ۱۰۱۱ بار سریع تر ، از حالت غیر کاتالیزوری به انجام برسانند.آنزیم ها تا حد بسیاری جهت سوبسترای خود اختصاصی خواهند بود و همچنین اغلب مولکول هایی که نزدیک بهم خواهند بود یا تفاوت کمی دارند نمی پذیرند.

ساختمانی

telegram elmevarzesh1 تقسیم بندی پروتئین ها

در قسمت های مختلفی از سلول مثل غشای سیتوپلاسمی ، دیواره سلولی ، غشای اندامکها ، در ساختمان تاژک و همچنین مژک ، و همچنین در ساختمان پروتئین های مرتبط به اسکلت سلولی مثل میوزین ، اکتین ، کلاژن ، ریزرشته ها و همچنین … شرکت دارندکه در صورتی که ساختمان یک پروتئین خاص دگرگون می شود مثلا کلاژن ، باعث دگرگونی شکل سلول های ماهیچه ای می گردد و همچنین همین مقدمه ای جهت بیماری های ماهیچه ای خواهد بود..

پروتئین های ناقل یا حامل

پروتئین ناقل ، طوری ساخته شده می باشد که حمل و همچنین نقل تیم بخصوصی از مولکول ها مثل یون ها ، قندها و همچنین اسیدهای آمینه را بر عهده داردبرای مثال ، در بعضی باکتری ها در بعضی پروتئین های غشایی آن هم ها ، جهش ژنی بوجود آمده می باشد و همچنین در پس نتیجه آن می شود که ، انتقال گلوکز صورت نمی گیرد.

هورمونی

مترشحه از هیپوفیز ، پانکراس ، پاراتیروئید از نوع پروتئین می باشند.هورمون ها از نظر فعالیت فیزیولوژیک و همچنین ساختمان شیمیایی باهم فرق دارند.هورمون های پروتئینی در مقایسه با غیر پروتئین ها ، وزن زیادتری دارند. ساختمان آن نوع هورمون ها ، از نانوپپتید گرفته تا کمپلکس گلیکوپروتئینی فرق می کند.از آن هم جمله می قدرت به هورمون های پانکراس مثل انسولین ، گلوکاگون ، سوماتواستاتین و همچنین یا هورمونهای هیپوفیزی مثل هورمون رشد و همچنین پرولاکتین اشاره کرد.

تقسیم بندی پروتئین ها از لحاظ ساختمان آن هم ها

ساختمان اول:عبارتست از تسلسل اسیدهای آمینه و همچنین ساخته یا ایجاد پیوندهای آمیدی و همچنین دی سولفیدی. پس در ساختمان اول ، تنها و فقط پیوند کووالان وجود دارد.

ساختمان دوم:ساختمان به فضای قرار گرفتن واحدهای اسید آمینه که در کنار هم که به صورت خطی چیده شده اند، اشاره دارد. بعضی از آن چیده شدن ها حالت منظم و همچنین پریودیک دارند مثل هلیکس و همچنین صفحه چین دارد.

ساختمان سوم:به ارتباطات باقیمانده های اسید آمینه هایی که از هم دورند اطلاق می می شود. بطوری که ساخته یا ایجاد ساختمان سه بعدی را می کند که پایدارترین ، ساختمان پروتئین ها می باشد.
ساختمان چهارم:پروتئین هایی که از چند زنجیره پلی پپتیدی تشکیل شده اند همچنین و علاوه بر ساختمان های فوق ، شامل ارگانیزاسیون غیره ای نیز می باشند.

هر زنجیره پلی پپتیدی در پروتئین یک واحد (subunit) نامیده می می شود. ساختمان چهارم ، به چگونگی چیده شدن آن واحدها در کنار هم گفته می می شود.هر زیر واحد از زیر واحد دیگر ممکن می باشد متغایر و متفاوت باشد مثلا در ایمنوگلوبین G (مولکول آنتی بادی اصلی در پلاسما) شامل دو زنجیره L (سبک) و همچنین دو زنجیر H (سنگین) می باشد.

تقسیم بندی پروتئین ها از لحاظ ترکیب ساختمانی آن هم ها

 1-پروتئین های ساده : پروتئین هایی خواهند بود که از هیدرولیز آن هم ها تنها و فقط اسیدهای آمینه بدست می آید

  • پروتئین های کروی
  • پروتئین های رشته ای

۲- پروتئین های ترکیبی: آن نوع پروتئین ها ، همچنین و علاوه بر زنجیر پلی پپتیدی یک قسمت غیر پروتئینی به نام ریشه پروستتیک دارند و همچنین فعالیت زیستی آن هم ها اغلب مرتبط به آن ریشه اضافی می باشد آن دسته از پروتئینها عبارتند از:

  • کرموپروتئین ها
  • گلیکوپروتئین ها
  • لیپوپروتئین ها
  • فسفوپروتئین ها

انواع پروتئین های ساده

پروتئین های کرویآن هایی خواهند بود که مولکول آن هم ها شامل شکل کروی یا بیضی بوده و همچنین در آب و همچنین محلول های نمکی رقیق محلول اند و همچنین مهمترین آن هم ها عبارتند از :آلبومین ، گلوبولین ها ، هیستون ها ، پروتامین ها.

آلبومین در سلول های متنوع و گوناگون و مختلف وجود دارد و همچنین به آلبومین داخل خون ، آلبومین سرم گویند که مقدارش نسبت به پروتئین های دیگر سرم ، اکثرا و بیشتر می باشد. از نقش های آن پروتئین تنظیم فشار اسمزی خون و همچنین نقل و همچنین انتقال مولکول های کوچک مقل اسیدهای چرب و همچنین بعضی از هورمون ها می باشد.آن پروتئین بوسیله سلول های کبدی ساخته می می شود.

پروتئین های رشته ای :

پروتئین هایی خواهند بود که از مولکول های خیلی طویل رشته مانند ساخته شده اند و همچنین می قدرت آنها را به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول که در محلول های نمکی غلیظ محلول اند ک

دسته دوم که کاملا غیر محلول بوده و همچنین به آنها اسکلرو پروتئین گویند.

 در مورد پروتئین های محلول دو مثال عمده ، فیبرینوژن (از اجتماع آن در خون ، فیبرین بوجود می آید و همچنین همین موجب انعقاد خون می می شود) و همچنین

 میوزین و همچنین اکتین (پروتئین های انقباضی) را نام می برند.

انواع پروتئین های ترکیبی

 کرموپروتئین ها:رنگی می باشند و همچنین شامل پروتئین های مهمی مثل سیتوکروم ها ، کاتالاز ، پراکسیداز و همچنین هموگلوبین و همچنین میوگلوبین (پروتئین ناقل O2 و همچنین HCO2- در خون و همچنین در ماهیچه) می باشند.

 لیپوپروتئین ها:پروتئین ها با لیپیدها پیوند شده مولکول های درشتی با وزن مولکولی خیلی بالا را ساخته یا ایجاد می کنند. مهمترین قسمتی از سلول که شامل لیپوپروتئین می باشد غشای سلول و همچنین غشای اندامک های آن هم می باشد.

گلیکوپروتئین ها:اکثرا و بیشتر پروتئین ها حتی بعضی از پروتئینهایی که جزء پروتئین های ساده طبقه بندی کردیم، در ساختمان خود شامل یک یا چند مولکول قندی می باشند که با پیوندهای کووالان با آن هم ها ترکیب شده اند.مثل آلبومین تخم مرغ و همچنین گاماگلوبین ها. آن قند ممکن می باشد گلوکز ، گالاکتوز ، مانوز و همچنین یا ترکیبات دیگر قندی باشد.

فسفوپروتئین ها:آن پروتئین ها در مولکول خود شامل ریشه های اسید فسفریک خواهند بود.یک نمونه از کازئین شیر می باشد که در واقعیت و حقیقت یک فسفوگلیکوپروتئین می باشد و همچنین یا فسفوپروتئین زرده تخم مرغ ، که بویژه بوسیله کبد پرندگان سنتز می می شود و همچنین شامل مقدار بسیاری فسفر می باشد.

منبع: اختصاصی elmevarzesh.com

تقسیم بندی پروتئین ها در تاریخ ۱۴ January 2013 | 12:29 am نشر یافته شده شده می باشد

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “تقسیم بندی پروتئین ها”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک