روش تدریس علوم اجتماعی

روش تدریس علوم اجتماعی
10182259 1 500x500 روش تدریس علوم اجتماعی
مشاوره ازدواج

مشاوره خانواده,مشاوره ازدواج,مشاوره آنلاین

« اصطلاح تدریس ،چنانچه چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می رسد ،اکثر معلمان و مجریان برنامـه های درسی با معنی ماهیت درست آن آشنایی دارند . برداشتهای مختلف معلمان از مفهوم تدریس می تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ی کار کردن با آنها تأثیرمثبت یا بد بر جای گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدریس می تواند دلایل مختلف ی داشته باشد ؛از مهمترین آنها ضعف دانش پایه اختلاف در ترجمه برداشت نادرست معلمان از نظر های مختلف تربیتی است. برخي وقتها آشفتگی اغتشاش در درک مفاهیم تربیتی به میزانی است که بسياري از کارشناسان معلمان و دانشجویان این رشته مفهوم ها ی چون پرورش ، روش ،تدریس و حرفه آموزی را یکی تصور می کنند وبه جای نیز به کار می برند . این مفهوم ها اگر چه احتمالا در برخي جهات وجوه مشترک در تنیده داشته باشند ، معمولا ً مفهوم ها مستقلی می باشند معنای ویِژگزینشه خود را دارند .

پرورش یا تربیت «جریانی است منظم و مستمر که هدف آن هدایت افزایش جسمانی شناختی اخلاقی و اجتماعی یا به طور کلی بیشتر شدن تمام جانبه فرد دانش آموزان در جهت کسب و درک معارف بشری هنجارهای مورد پذیرش جامعه نیز یاری به شکوفا شدن استعداد آنان است » (سیف ،۱۳۷۹ ۲۸ ) . بر طبـق چنین تعریفی پرورش نظام است نظامی که کارکرد مهم اش شکوفا کردن استعداد و تربیت شهروندانی است که هنجارهای مورد پذیرش جامعه راکسب کنند متعهد به ارزشهای آن باشند . حتی زیاد ی از مالک نظران تربیتی کارکردی فراتر از کارکرد ذکر شده جهت پرورش قائلند و معتقد هستند که القای ارزشها سنتها و اخلاقیات پذیرفته شده جامعه به افراد یکی از قدیمی ترین نظر پرورشی است به جای چنین کارکردی ،نظام تربیتی می بایست بیشتر شدن مهارتهای شناختی از قبیل اندیشه انتقادی تحلیل ارزشها و مهارتهای گروهی را در کانون کارکرده ای قرار دهد تا زمینه ی مردم سالاری در جامعه فراهم شود . (میلر ،۱۹۸۳) گروهی دیگر بر این باورند که نظام تربیتی می بایست علت تغییر و تحول اجتماعی باشد . (فریره ، ۱۹۷۲ )

تحلیل مفاهیم کارکرده ای ذکر شده نشان می دهد که به هیچ وجه نمی توان مفهوم «پرورش » را با مفاهیم ی چون آموزش ،تدریس و یا حرفه آموزی یکی دانست .پرورش مفومی کلی است که می تواندبقیه مفهوم ها را در درون خود جای دهد .

مفهوم آموزش برخلاف پرورش نظام نیست بلکه آموزش کار ی است هدفدار واز پیش طراحی شده ،که هدفش فراهم کردن فرصتها موقعیت هایی است امر یادگیری را در درون یک نظام پرورشی تسهیل نماید و سرعت بخشد .پس روش وسیله ای است جهت پرورش ، نه خود پرورش .روش کار معین دقیق طراحی شده است ؛پس هدفهای آن دقیق تر و معین تر زودرستر از هدفهای پرورشی است .آموزش شاید با حضـور معلم ویا بدون معلم از طریق فیلم جذاب ،رادیو ،تلویزیون وبقیه رسانه ها صورت گیرد .

مفهوم تدریس به آن سری از کار های آموزش ی که با معلم در کلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود . تدریس بخشی از آموزش است همچون آموزش سلسله کار های منظم ، هدفدار واز پیش تعیین شده را در بر می گیرد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از طرف معلم است . به آن سری از کار های آموزش ی که به وسیله ی رسانه ها و بدون حضور تعلت معلم با دانش آموزان صورت می گیرد به هیچ وجه تدریس گفته نمی شود. پس آموزش معنایی عامتر از تدریس دارد . به جمله دیگر می توان گفت هر تدریسی راهنمای است ،ولی هر آموزش ی شاید تدریس نباشد .

چهار ویژگی ویِژگزینشه در تعریف تدریس وجود دارد که عبارتند از :

الف ) وجود تعلت بین معلم دانش آموزان

ب) فعلیت بر طبـق اهداف معین واز پیش تعیین شده

ج ) طراحی مرتب با توجه به موقعیت امکانات

د) ایجاد فرصت تسهیل یادگیری . » ( شعبانی ،ص ۹ ، ۱۳۸۲)

تعریف تدریس :

« تدریس جمله است از تعلت یا رفتار متقابل معلم شاگرد ، بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم ،برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد . تدریس مفاهیم مختلف مانند نگرشها گرایشها ،باورها ، عادتها و شیوه های رفتار وبه طور کلی انواع تغییراتی راکه می خواهیم در شاگردان ایجاد کنیم، دربر می گیرد .» (میرزا محمدی ،ص ۱۷ ۱۳۸۳)

آموزش های نوین تدریس

روش کنفـــــرانس ( گــــرد آیی )

«اینشیوه با نحوه سخنرانی فرق دارد زیرا در نحوه سخنرانی، معلم مسئول دادن اطلاعات به دانش آموزان است. در حالیکه در این نحوه اطلاعات توسط دانش آموزان جمع آوری ارائه می گردد. این نحوه می تواند معین نماید که دانش آموزان تا چه اندازه می دانند. اینراهنمای یک موقعیت فعال جهت یادگیری به وجود می آورد. نقش معلم در کنفرانس صرفاً هدایت و اداره کردن جلسه و پیشگیری از مباحثاتی است که منجر به انحراف از مساله کنفرانس روال منطقی آن شود. اینراهنمای برای کلیه دروس وسن مختلف کاربر ددارد.

روش شاگــــرد ـ استــــادی

قدمت این نحوه به زمانی که آدم مسئولیت آ موزش دهی آدم های دیگر را چه از طریق غیررسمی و چه از طریق رسمی به عهده گرفت ،می رسد .و قدمت آن به صدر اسلام برمی گردد مسجد نخستین موسسه ای بود که چنین سیـستم ی را جهت تعلیم تربیت مسلمانها به کار برده است. از روشهای تعلیمی که درروش شاگرد ـ استادی حائز ارزش است ,روش حلقه یا مجلس است, که پیامبر عظیم الشان اسلام از اینروش به مردم آن زمان آموزش می داد. تمام افراد در کودکی رفیق دارند نقشی غیر از نقش واقعی گیم کنند ,روش شاگرد ـ استادی به این نقش خیالی, جامه عمل می پوشاند. در اینشیوه به دانش آموزان مجوز داده می شود که نقش معلم را ایفا کنند. هدف مهم اینروش آن است که شاگرد , معلم گردد از این طریق تجارب تازه و ارزشمند ی به دست آورد .در اینروش ,در صورت فقدان معلمان متخصص, تعداد بسياري از دانش آموزان مهارت ویِژگزینشه را آموخته اند و می توان از آنها استفاده کرد.

روش چند حســـی ( مختلط )

استفاده از اینراهنمای مستلزم به کار گرفتن تمام حواس است جریان یادگیری از طریق تمام حواس صورت می گیرد . از طریق کار بست اینآموزش می توان , مطالب و مهارتها را درک کرد , رابطه اثر گذار تری برقرار کرد , مهارتها و مطالب را از یک موقعیت به موقعیت دیگر تعمیم داد. در یادگیریآموزش چند حسی به طور کلی از تمام حواس استفاده می شود, به بیان دیگر ,یادگیری بصری که ۷۵ % از مجموع یاد گیری ما از طریق دیدن است , یادگیری سمعی که ۱۳ % از مجموع یادگیری ما از طریق شنیدن است , لمس کردن , که ۶% از مجموع یادگیری ما از طریق لمس کردن است , چشیدن که ۳% از مجموع یادگیری ما از طریق چشیدن است و بوییدن که ۳% از مجموع یادگیری از طریق بوییدن است.

روش حل مسئلــــه

اینروش یکی از روشهای فعال تدریس است. چنانچه نظام آموزش ی بخواهد توانایی حل مسئله را به دانش آموزان یاددهد, (اما مسئله به مفهوم مساله و معضل نیست, به بیان دیگر مسئله موضوعی نیست که جهت ما مساله ایجاد نماید , بلکه رسیدن به هدف در هر اقدامی, به نوعی حل مسئله است, (خورشیدی , غندالی , موفق , ۱۳۷۸) در اینروش روش در بستر پژوهش انجام می شود منجر به یادگیری اصیل عمیق و پایدار در دانش آموزان می شود. در اینروش ابتدا معلم باید مسئله را معین , پس به جمع آوری اطلاعات بوسیله دانش آموزان پرداخته شود, و بعد از جمع آوری اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده دانش آموزان فرضیه سازی و در نهایت فرضیه ها را ازمون و نتیجه گیری شود. اگرروش حل مسئله درست انجام شود می تواند منجر به بارش یا طوفان فکری گردد. به مفهوم اگر معلمروش تدریس حل مسئله را به درستی انجام دهد, دانش آموزان می کوشند تا برای حل مسئله با مصرف از تمام افکار اندیشه هایی که دارند, در کلاس راه حلی بیابندو آن را ارائه دهند. به بیان دیگر اگر معلم درروش تدریس حل مسئله به درستی عمل نماید , منجر بهروش تدریس بارش مغزی می شود. به طور کلی اگر نظام راهنمای و پروش بخواهد در جهت تقویت زمینه های بالقوه خلاقیت نقش مهمی ایفا نماید همانا بست روشهای تدریس حل مسئله بارش فکری در کلاس درس بوسیله معلمان است.

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “روش تدریس علوم اجتماعی”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک